Επιχειρήσεις

Γνωρίστε την FinanceLab

PayroLab Misthodosia.pdf (396.4KB)

Kokkina daneia.pdf (266.7KB)

Exclusive Business Servises FL.pdf (444.6KB)

Kainotomes Logistikes Ypiresies.pdf (343.5KB)

ESPA 2014 - 2020.pdf (377.7KB)

Η financelab δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Ασχολείται με τη λογιστική και φορολογική οργάνωση των επιχειρήσεων, καθώς και τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε φορολογικού, λογιστικού, εργατικού και οργανωτικού προβλήματος θα αντιμετωπίσει μια οικονομική μονάδα. Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων (business plan), σύνταξης και υποβολής φακέλου επιδότησης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων και προγραμμάτων επιδότησης του ΟΑΕΔ για ανέργους. Η financelab έχει την εμπειρία, τις γνώσεις, την ικανότητα, το ευρύ δίκτυο συνεργατών και τον άρτιο μηχανογραφικό εξοπλισμό για να παρέχει στην επιχείρηση σας ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα:

Λογιστικές υπηρεσίες  & Υπηρεσίες Μισθοδοσίας :

· Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης ή στο γραφείο μας

· Οργάνωση, επίβλεψη και αναδιοργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων

· Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

· Επεξεργασία και έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων

· Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

· Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και ελέγχου συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

· Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση προσωπικού)

· Διεκπεραίωση συναλλαγών με το Δημόσιο

· Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης (ισολογισμός, προσάρτημα, έκθεση πεπραγμένων)

· Οργάνωση αποθήκης

Φοροτεχνικές υπηρεσίες :

· Ιδρύσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις - Μεταβιβάσεις - Εξαγορές εταιρειών

· Κατάρτιση προυπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων

· Φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία

· Προετοιμασία και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, Listing) και προσωρινών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων

· Σύνταξη φορολογικής δήλωσης (υπολογισμός φόρου εισοδήματος, υπολογισμός τέλους επιτηδεύματος)   

· Παροχή φορολογικών συμβουλών

·  Διευθέτηση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες :

· Σχεδιασμός και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφοράς (reports)

· Υλοποίηση και σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

· Ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ποιές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στον  νόμο, ποιές ελαφρύνσεις δικαιούνται, λεπτομερής ενημέρωση του νομικού πλαισίου για τα κόκκινα δάνεια)

· Ενημέρωση της επιχείρησης για τα ισχύοντα επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

· Εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)

· Εκπόνηση μελετών για επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα και πλήρης στήριξη της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της

· Μελέτες αναχρηματοδότησης τραπεζικού δανεισμού

· Μελέτες αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού

· Μελέτες για τη λήψη τραπεζικής χρηματοδότησης

· Αναζήτηση κεφαλαίων και διαπραγμάτευση με τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς με σκοπό την εξασφάλιση των ευνοϊκότερων όρων για τον πελάτη

· Σύνταξη και υποβολή φακέλου επιδότησης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων

· Προγράμματα επιδότησης του ΟΑΕΔ για ανέργους

· Υποστήριξη σε μηχανογραφικές εφαρμογές